Doc. dr Aleksandar Janičić, urolog

Doc. dr Aleksandar Janičić, urolog

Načelnik II odeljenja Klinike za urologiju UKCS

Docent dr Aleksandar Janičić je specijalista urologije i doktor medicinskih nauka iz oblasti urologije. Zahvaljujući velikom znanju i iskustvu iz oblasti urologije, sprovodi sve dijagnostičke procedure neophodne njegovim pacijentima. Njegov rad obuhvata i složenu patologiju vezanu za  tumore bubrega, tumore gornjeg urotelijuma, tumore mokraćne bešike, benignu hiperplaziju i karcinom prostate, kao i kalkulozu urotrakta i urinarne infekcije.

U okviru svog hirurškog rada, izvodi gotovo sve hirurške intervencije, među kojima su: parcijalna i radikalna nefrektomija, radikalna prostatektomija, totalna cistektomija, hirurgija malignoma testisa i penisa, kao i endoskopske hirurške procedure (TUR, URS, endolitotripsija-litoklast…).

Dao je izuzetan doprinos savremenom prustupu hirurškog lečenja tumora bubrežnog parenhima, gde je ličnim zalaganjem doprineo afirmaciji poštednih procedura u lečenju lokalizovanog karcinoma bubrežnog parenhima.

Iz ove oblasti publikovao je i više radova u međunarodnim časopisima, a to je i bila tema njegove doktorske disertacije. Do sada je sproveo više od 400 poštednih operacija kod pacijenata sa tumorom bubrežnog parenhima.

Jedan je od prvih u Srbiji koji rade minimalno invazivne hirurške procedure u lečenju urinarne inkontinencije kod žena i kod muškaraca, prethodno se edukujući u referentnim evropskim centrima koji su vodeći u ovoj problematici, za šta poseduje potrebne sertifikate iz ove oblasti.

Dr  Aleksandar Janičić je rođen je 23.10.1971. godine u Sarajevu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu maja 1995 godine, sa prosečnom ocenom 8,77, gde je potom obavio i obavezni lekarski staž. Od 1996. godine zaposlen je u stalnom radnom odnosu na Klinici za urologiju KCS u Beogradu gde radi i danas. Od 2018. načelnik je II odeljenja Klinike za urologiju UKCS.

 

ZAKAŽITE PREGLED
 1. Specijalistički ispit iz urologije položio sa odličnom ocenom.
 2. Stekao zvanje subspecijaliste onkologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 3. obranio magistarsku tezu „ Procena značaja sistemske hemioterapije po M-VAC protokolu u lečenju uznapredovalih karcinoma mokraćne bešike “ na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 4. Odbranio doktorsku tezu „ Značaj konzervirajućih operacija u lečenju lokalizovanog karcinoma bubrežnog parenhima“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 5. Izabran u zvanje Kliničkog asistenta na katedri Hirurgija sa anestezijologijom Medicinskog fakultetu u Beogradu.
 6. Izabran u zvanje docenta na katedri za hirurgiju sa anestezijologijom, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i reizabran je oktobra 2023. godine.

 

Stručna članstva:

Srpsko Lekarsko Društvo (SLD)

Udruženje urologa Srbije (UUS), sekretar

Evropska Urološka Asocijacija (EAU)

Svetsko udruženja urologa (SUI)

Mediteransko urduženje urologa (MUA)

Međunarodna Asocijacija za kontinenciju (IUGA)

Član XXVI ispitne komisije Katerdre za hirurgiju sa anesteziologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu.

 

ZAKAŽITE PREGLED

 

Stručna usavršavanja u zemlji i inostranstvu:

 1. godine u Pragu završio edukativni kurs za mlade urologe u organizaciji EAU (EUREP).
 2. godine na Institutu za endoskopsku hirurgiju u Hamburgu završio kurs za minimalno invazivnu hirurgiju, (ESI-Curriculum III) (Prof Daniel Krunch).
 3. godine na Den Bosh Clinic Holandija studijski boravak za problematiku muške inkontinencije, ARGUS sling metoda, (Prof. Bard Schrier)
 4. godine u Italiji (Udine) završio kurs za probleme ženske inkontinencije i poremećaje karličnog dna (Prof. Bruno Freea).
 5. godine u Sloveniji (Ljubljana) aktivno učestvovao u workshopu nove „sling“ tehnike u rešavanju ženske stres urinarne inkontinencije (Prof. Adolf Lukanovič).
 6. godine u Pragu (Češka) završio Edukativni kurs za minimalno invazivne procedure u rešavanju ženske urinarne inkontinencije (Prof. Alojiz Martan).

Autor je i koautor više od 50 naučnih radova.